O klinice

Spe­cja­li­stycz­ny Ośro­dek Der­ma­to­lo­gicz­ny „DER­MAL” po­wstał w 1998 roku, jako pierw­sza tego typu wy­spe­cja­li­zo­wa­na jed­nost­ka w re­gio­nie pół­noc­no­-w­schod­nim. Ośro­dek dzię­ki fa­cho­wej ob­słu­dze cie­szy się du­żym za­ufa­niem i sym­pa­tią pa­cjen­tów za­rów­no z re­gio­nu jak i z ca­łej Pol­ski. Do Pań­stwa dys­po­zy­cji po­zo­sta­ją naj­now­sze tech­no­lo­gie oraz dłu­go­let­nie do­świad­cze­nie le­ka­rzy pra­cu­ją­cych w na­szym ośrod­ku. Wy­cho­dząc na­prze­ciw wy­ma­ga­niom i po­trze­bom pa­cjen­tów ofe­ru­je­my pe­łen wa­chlarz po­rad i za­bie­gów der­ma­to­lo­gicz­nych oraz ko­sme­tycz­nych. Sto­su­je­my, jako jed­ni z nie­licz­nych tego typu ośrod­ków w na­szym re­gio­nie, naj­now­sze me­to­dy le­cze­nia, wy­ko­rzy­stu­jąc przy tym naj­no­wo­cze­śniej­sze osią­gnię­cia tech­ni­ki, któ­re za­pew­nia­ją mak­sy­mal­ne bez­pie­czeń­stwo i za­do­wo­le­nie na­szych pa­cjen­tów. Zo­sta­ną Pań­stwo mile za­sko­cze­ni przy­ja­zną at­mos­fe­rą, kom­for­to­wy­mi wa­run­ka­mi, jak rów­nież pro­fe­sjo­na­li­zmem osób za­trud­nio­nych w na­szym ośrod­ku.

 

EFS loga
botox białystok-botoks białystok-wypełnianie zmarszczek białystok-wypełniacze białystok-usuwanie zmarszczek białystok-sculptra białystok skulptra białystok-usuwanie blizn białystok-endermologia białystok-depilacja laserowa białystok-depilacja laserem białystok-usuwanie owłosienia białystok usuwanie zarostu białystok-zamykanie naczynek białystok-laserowe zamykanie naczynek białystok-laserowe usuwanie przebarwień białystok-usuwanie przebarwień białystok usuwanie tatuaży białystok-usuwanie cellulitu białystok-usuwanie celulitu białystok-modelowanie sylwetki białystok